Prof.Dr. Kenan Aydın
15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır.

Strateji Geliştirme ve Uygulamada Bir Model

02 Haziran 2008 Pazartesi

Perakende sektörü yeni bir yayın daha kazandı. Servet Topaloğlunun perakendede diriliği kaybetmeden irileşmek: perakendenin ticaret, mühendislik ve markalaşma boyutları isimli kitabından söz etmek istiyorum

Sn. Servet Topaloğlu perakende sektörünün yakından tanıdığı bir isim. Özellikle Real Hipermarketleri ve Tansaş Mağazalar Zincirinde yapmış olduğu görevler bunda etkilidir. Mühendis kökenli olması nedeniyle de perakende işine daha farklı boyutlardan bakabilmiştir. Yaşamış olduğu deneyimleri böyle bir kitap aracılığı ile toplumla paylaşmış olmaları çok önemlidir. Söz konusu deneyimlerin özellikle perakende sektörü için çok yararlı olacağına inanmaktayım. Sizlere kısaca bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın teması; perakende işletmeler için, büyüme sürecinde etkinliği ve verimliliği kaybetmeme olgusu üzerinedir. Çünkü birçok işletme bu süreçte hantallaşmakta ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirememektedir. Bunun sağlanabilmesi de doğru stratejilerin belirlenmesi yanında bunların doğru bir biçimde uygulanabilmelerine bağlıdır. Topaloğlu nun kitabı bu ana tema ekseninde dört bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde; özgün bir bakış açısıyla perakendenin üç boyutu olarak; ticaret, mühendislik ve marka yönetimi boyutlarına vurgu yapılmaktadır. Doğaldır ki bu özgün bir bakış açısı ve yaklaşımdır. Benzer şekilde başka bakış açıları ve yaklaşımlar da ortaya konulabilir. İkinci bölüm perakendenin yeni profili başlığını taşımaktadır. Bu bölümde perakende sektörünün bir sınıflaması yapılmakla beraber, bu sınıflamada da gerek ulusal gerekse de uluslararası akademik çevrelerce yapılan sınıflamanın dışında yeni bir bakış açısı söz konusudur. Bu bölümde ayrıca gerek Türkiyede gerekse de yurt dışında faaliyet gösteren perakendecilerden örnekler verilerek başarı ve başarısızlıklarına vurgu yapılmaktadır. Burada Wal-Mart ın Almanya ve Japonyada beklediği sonucu alamadığına ve başarısızlığına vurgu yapılmaktadır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki bu durum uluslar arası pazarlamada kültürün etkisi ile açıklanabilmektedir. Özellikle Almanya daki durum patriotizm / yurtseverlik ile Japonyadaki durum ise muhafazakarlık ve dağıtım kanallarında geleneksel kanal ilişkilere bağlanır. Bu konuda yanlış öngörüde bulunan ABD firmalarının da geçmişte milyarlarca dolar kaybettikleri ifade edilmektedir. Stratejik perakende konsepti nasıl geliştirilir? isimli üçüncü bölümde; Tansaş için 16 Mart 2002 tarihi itibariyle hazırlanmış olan stratejik planın hazırlanma öyküsü, stratejik planın hazırlanmasında esas alınan kriterler, ve bu stratejik planın ana eksenlerine vurgu yapılmaktadır. Topaloğlu, bu bölümde ayrıca Tansaşa geçiş öyküsünü ve göreve başlamadan önce yapmış olduğu ön çalışma ve hazırlıklara yer vermektedir. Özellikle bu ön çalışma ve hazırlıkların da başarıda önemli katkıları olduğunu belirtmek gerekir. Söz konusu bölümde; Tansaş için perakende iş stratejisi geliştirmede esas alınan kriterler; 1. Perakende iş stratejisinin reaktif değil proaktif olması,2. Perakende iş stratejisi ile taktik in birbirlerine karıştırılmaması,3. Perakende iş stratejilerinde, başka perakendecilerin deneyimlerinden yararlanmanın akılcılık olması,4. Stratejinin uygulaması sırasındaki zamanlama nın doğru yapılması,5. Kaynaklarla hedeflerin tutarlı olması, olarak belirlenmektedir. Hazırlanan stratejik planın ana eksenleri ise; · Pazar bölümlemesi,· Farklılaşma,· Operasyonel verimlilik,· Büyüme modeli,· Markalaşmadır. Son bölümde ise stratejinin icrası na yer verilmektedir. Özellikle ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın başarılı bir biçimde icra edilemeyen stratejik planların kazanma şansı olmadığına vurgu yapılmaktadır. Planın başarılı bir biçimde icra edilmesinde ise; · İcra tarafı güçlü stratejik lider,· Kurum kültürünün güncel icraatı desteklemesi,· Doğru kişilerin doğru pozisyonlara getirilmesi, bileşenlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Servet Topaloğlunun kitabı, bir anlamda Tansaş ın başarı öyküsünü anlatmaktadır. Bu kitap başta perakende sektörü olmak üzere birçok sektör için stratejik yönetim ve bunun başarılı olabilme koşul ve ortamları konusunda yol gösterici olacaktır. Çabalarından ve perakende sektörüne armağan ettiği bu çalışmadan dolayı Sn. Servet Topaloğlu na teşekkür etmek isterim.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri