Yılmaz Pekmezcan

Yılmaz Pekmezcan

Akademisyen
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Müdür Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Programlar Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi'dir.

Bilgi Toplumu ve Modern İşletmecilik

18 Eylül 2008 Perşembe

Anlam itibariyle öğrenme; gözlem, araştırma yoluyla elde edilen gerçek ve insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan zihni ürün anlamına gelmektedir.

Bilgiyi diğer üretim faktörlerinden farklı olarak ikame edilebilir niteliği ile sürekli üretilebilmesi, artarak değişik iletişim kanalları ile taşınabilmesi ve paylaşılabilir olması nedeni ile düzenli ve sistemli ifadeler bütünü olarak da ifade edebiliriz.İnsanlar, sürekli olarak kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve oluşumları açıklama ve karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşı içerisindedirler. Her problem çözümü, belli kararların alınmasını; her karar ise belli güvenilir bilgilerin elde edilmesini gerektirir. Problemlere güvenilir çözümlerin getirilebilmesi her şeyden önce doğru kaynaktan, doğru bilgilerin alınarak doğru bir şekilde kullanılabilmesine bağlıdır. Sanayi toplumlarında tamamen maddi kaynakların üretimi ve kar maksimizasyonu önemli iken, bilgi toplumunda öncelikli olan bilginin üretilmesi olmuştur. Bilgi Toplumunu da; bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı, bilginin gerekliliğinin kavrandığı ve kullanımının yaygınlaştığı bir toplum olarak tanımlayabiliriz. Ya da bir başka açıdan da, bilginin kendisini ve enformasyon teknolojisini öne çıkaran özelliği ile bilgi toplumu; entelektüel kaynakların fiziksel kaynaklardan, temel teorik araştırmaların uygulamalı araştırmalardan, öğrenimin işyerlerinde tecrübeden daha önemli hale geldiği, değişimin ise bilimin mevcut temellerini çok kısa bir zamanda tamamen geçersiz hale getirebilecek kadar hızlı bir şekilde yaşandığı ekonomilerdir. Herhalde günümüz bilgi toplumları ve şirketlerinin gelişmesinde ve bilginin paylaşılmamasında itici gücün neredeyse tamamına yakınının bilgisayar, telekomünikasyon ve İnternet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buna göre bilgi toplumunda; bilgisayar teknolojileri sayesinde enformatik değerlerin üretildiği, bilgi kaynaklı insani faktörlerin kullanıldığı üretim birimleri ya da toplumsal örgütlenmenin hat - kurmay ilişkileri ve hiyerarşik bir şekilde değil, yaygın ve yatay ilişkilerle birbirini tamamlayan ünitelerden oluştuğu, teknolojik altyapının belirleyici olduğu, geleneksel üretim metotlarının terk edilerek yerini elektronik tabanlı faktörlere bıraktığı, herkesin bilgi üretimine katkıda bulunduğu, bireylerin hem üretici hem de tüketici olduğu, üretim, dağıtım ve tüketim kanallarının farklılık arz ettiği ve buna bağlı olarak yeni yatırım ve üretim alanlarının ortaya çıktığı ve günümüz insanını ve kuruluşlarını her yönüyle etkilediği bir süreçtir.İşte bu hızlı gelişmeler ışığında günümüzde kesin olan tek şeyin belirsizlik olduğu bir ekonomide sürekli rekabet üstünlüğünün tek güvenilir kaynağı mutlak bilgi olmuştur. Sürekli değişim, iletme faaliyetlerinde ve yönetim-organizasyon fonksiyonlarını da giderek farklılaştırmıştır. Bu durum işletmelerin ekonomik, teknik, politik, psikolojik ve sosyo-kültürel alanlardaki gelişmeleri yakından izleyerek dış çevre ile mutlaka bilgi alışverişinde bulunması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda modern işletmelerin enformasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi ve değişimi karşısında bilgiye dayalı olmanın dışında başka bir seçeneğe pek sahip olmadığı görülmektedir.Bugünkü modern işletmelerinin başarılı yöneticilerinin ortak görüşü: Bilginin paylaşımının şirketin başarısına direkt olarak etkide bulunduğu gerçeğidir. Çünkü artık bugünün müşterisi hizmet istiyor, hem de en kısa sürede. Bu da işine kendini adamış ve yetkiyi kullanmayı bilen bilgili elemanlara sahip olunması gerekliliğini öngörmektedir!Modern işletmeciliğin temelinde teknolojideki sürekli gelişme ve değişmeler, üretim ve hizmet sürecini kısaltarak çok sayıda benzer ürünün daha düşük maliyetlerle sunulmasını sağlamıştır. Bu dönemde ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu büyük bir artış göstermiş, böylece işletmeler için hacim ve rakam olarak büyüme hem bir kolaylık olurken hem de bir ihtiyaç halini almıştır. Daha fazla üretim büyük ve çok amaçlı şirketlerin kurulmasına yol açmış, bu büyük organizasyonlarda daha fazla satışı, daha düşük maliyetlerle yapmaya başlamıştır. Faaliyetlerdeki bu büyüme organizasyonların yapılarını mükemmel, kusursuz ve ileri seviyelere ulaştırmak için modern işletmeciliğin kurallarını uygulama ve bilimsel yöntemlerle hareket etme zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.Modern işletmecilikte bilginin elde edilmesi ve paylaşılması en önemli konudur. İnsanlar hakkında fazla bir şey bilmedikleri konularda katkıda bulunmazlar. Eğer çalışanlarınızı ortağınız yapmayı ve şirketin finansal başarısı konusunda sorumluluk üstlenmelerini istiyorsanız, herkese aynı bilgileri vermeniz gerekir. Aksi takdirde çalışanlarınız şirketinizin gelişimi ve değişimi konusunda birer engel haline dönüşürler.


Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri