Güllüoğlu’nun hedefi Balkanlar

07 Nisan 2015 Salı

Türkiye’nin en büyük baklava üreticilerinden Faruk Güllü, 2 yıl içinde Balkanlar’da 8 yeni mağaza açacaklarını ifade etti

gulluoglunun-hedefi-balkanlar

KKTC’­de­ki 58’in­ci ma­ğa­za­nın açı­lı­şı sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Fa­ruk Gül­lü­oğ­lu Bak­la­va­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fa­ruk Gül­lü, Balkanlar’da 8 yeni mağaza açacaklarını ifade etti.

Ma­ke­don­ya­’nın ön­de ge­len ai­le­le­rin­den bi­ri ile yap­tık­la­rı franc­hi­se an­laş­ma­sı ne­ti­ce­sin­de Bal­kanla­r’­a açı­la­cak­la­rı­nı ak­ta­ran Gül­lü, “2 yıl için­de, bu ai­le Ar­na­vut­luk, Ma­ke­don­ya­’ya ve Bos­na Her­se­k’­e 8 ma­ğa­za aça­ca­k.” di­ye ko­nuş­tu.

Ge­çen yıl top­lam 100 mil­yon TL ci­ro yap­tık­la­rı­nı bu yıl için ise he­def­le­ri­nin yüz­de 30-35 bü­yü­me ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül­lü, “2016’da 100 ma­ğa­za­ya ula­şı­rı­z.” ifadelerini kullandı. Gül­lü­oğ­lu, bu yıl üre­tim te­si­si­ni bü­yüt­mek için 5 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı kay­det­ti.Güvenilir Online Alışveriş Siteleri Ucuz İnternet Alışveriş Siteleri Sosyal Sorumluluk Shopping Mall Online Satış Siteleri Online Giyim Kıyafet Siteleri Kadın Giyim Markaları İndirimler Giyim Markaları Fırsat Erkek Giyim Markaları Discount Dernekler Bayan Giyim Siteleri